เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจใน “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ”

          ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจใน “บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ”  โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน  รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรบบรรยาย  ในหัวข้อ  บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 237  ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา