เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ  รอบการดำเนินงาน 3 ปี 6 เดือน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  และรองศาสตราจารย์สหายพล  มีชูนึก  เป็นผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา