เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมการเก็บตัวอย่างพรรณไม้  ภายใต้โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี  อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  อาจารย์ดารานัย  รบเมือง และนางสาวกานดาวดี  โนชัย  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนโรงเรียนปัณณวิชญ์  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 6 อาคาร 23 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา