เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

          คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลักและสถานประกอบการ ในกิจกรรมหว่านกล้าดำนา “ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  นายสรายุทธ  ภัยสยม  นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและเสวนาในหัวข้อการผลิตข้าวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  โดยมี นายประจวบ  หมอกมืด อดีตผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวหันตรา(ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว ดำนา และร่วมเสวนากับ บริษัทเทอราโกร จำกัด  บริษัท ชินเจนทา จำกัด  บริษัท ตันวงศิริ จำกัด และบริษัทคูโบต้า จำกัด  เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา  เป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีหว่านกล้าดำนาให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณแปลง 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ