เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือและให้คำปรึกษาเรื่องการแปรรูปมะดันกับหน่วยงานในเครือข่าย

นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการแปรรูปมะดัน ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยมี ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา  พร้อมแนะแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา