เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์  และประธานหลักสูตรปริญญาโท ร่วมปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นที่ 1 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา