เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและแนะแนวการศึกษาต่อ

             คณาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ 1”  โดยกิจกรรมประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การประมง  และฐานการเรียนรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร  เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา