เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

        นายพงศกร สร้อยคำ และ นางสาวศรินญา  โพธิศรี  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย