เมนูหลัก
เว็บบริการ

แม่ดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9  ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2561 โดยแม่ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้ารับรางวัล  ได้แก่  นางอำพร  นลวชัย และ นางสุพินดา โพศาราช   บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็น “แม่ดีเด่น”  ได้แก่  นางสาวจันทร์พร  ป่วนกระโทก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา