เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมต่างประเทศ

                 นางสาวเพ็ญวดี  กางถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าร่วมอบรมโครงการ  2018 Seminar on Agricultural Products and Food Safety Management for Developing Countries ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก Ministry of Commerce of the People’s Republic of China จัดโดย Organized China National Research Institute of Food and Fermentation Industries (CNRIFFI) รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน