เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าองค์พระพิรุณและเข้าห้องประชุม ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  พร้อมให้โอวาท  เรื่อง  ความสำเร็จของนักศึกษา  สู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  และร่วมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “ศีลธรรมนำความดี” โดย เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ จากนั้น ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวแนะนำการปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  พร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี  สโมสรนักศึกษา และ ผศ.ว่าที่ รต.เชน รอดศิริ   บรรยายให้ความรู้เรื่อง วิธีเรียนให้ประสบผลสำเร็จ  พร้อมกับแนะนำคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา  เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา