เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัย

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัยโครงการวิจัยABC (โครงการวิจัยเชิงพื้นที่) ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และแนะแนวทางในการเขียนข้อเสนอวิจัยแก่อาจารย์ที่สนใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา