เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน รอดศิริ  ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุขาม  เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนพุขาม  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์