เมนูหลัก
เว็บบริการ

ยินดีต้อนรับ

               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ  นายธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ  ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  และ นางสาวปวิชญา  โภชฌงค์  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าร่วมเป็นบุคลากรของคณะ โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และ ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ให้การต้อนรับ  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา