เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

              ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายปิยะชาติ  จันลา  ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นร่วมกันในด้านต่างๆ โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา