เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการการใช้ประโยชน์จากมันเทศเพื่อการเกษตรและสมุนไพร

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการการใช้ประโยชน์จากมันเทศเพื่อการเกษตรและสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   โดยมี  ดร.ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของมะม่วง  อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม  อบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากมันเทศ  และอาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม  อบรมการสกัดสารจากมันเทศและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมันเทศเพื่อการเกษตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 โรงเรียนบางปะหัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 2  อาคาร 25 และอาคารต้นแบบการผลิต มทร.สุวรรณภูมิ