เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อำนวยพศ  ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  ที่ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรมจริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น  ในงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้โครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 14” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจ  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์