เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ที่ปรึกษางานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี