เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

               ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมี รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย   รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมรายงานผลดำเนินงานของคณะ ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา