เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

            ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยอาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดี  ได้แนะนำให้นักศึกษารู้จักหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  พร้อมทั้งชี้แจงการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่และแจกเอกสารประกอบการเรียน  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา