เมนูหลัก
เว็บบริการ

สรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอก

             ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 8  อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา