เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562  พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา