เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร พร้อมด้วย นางสุภัทรา วิลามาศ และ นายวิเชียร ดวงสีเสน  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดเป้าประสงค์การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization (D1) สำหรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรี สู่การจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีกับหน่วยงานภายนอก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี
นางเพชรี  เขมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี นางสุกานดา กวีวุฒิพันธุ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร  ปราชญ์ชาวบ้าน หมอดินอาสา กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)