เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการ “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8”

             คณาจารย์และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อพ.สธ.- มทร.สุวรรณภูมิ) ในงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน  ครั้งที่ 8” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา