เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย

              ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมวิพากย์หลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางโชติมา  วนสินธุ์  สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ ผศ.ทศพร  นามโฮง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา