เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

            นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เข้าหารือกับ  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกัน  เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้ายวิจัย  ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา