เมนูหลัก
เว็บบริการ

การจัดการความรู้ (KM)

           ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย  และด้านบริการวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น  4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา