เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2561  เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้กับ บริษัทเอส.เค ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โรงงานแปรรูปปลาทูน่ารายใหญ่ของไทย ที่มีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่  ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบริษัท  นำโดย คุณหนูเรียง ประทุมทอง ผู้จัดการปฏิบัติการ  อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัทเอส.เค ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน  ณ บริษัทเอส.เค ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)