เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

              ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์และผลสำเร็จที่ได้รับจากสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.วสุ  สันติมิตรอาจารย์สนทยา  มูลศรีแก้ว และอาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รวมถึงการเลือกหัวข้อโครงการ  การจัดทำโครงงานแต่ละสาขาวิชาและให้คำแนะนำนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น 10 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา