เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย

                ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย  กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับสถานประกอบการและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด สาธารณสุขจังหวัดฯ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ  เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา