เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(อพ.สธ.- มทร.สุวรรณภูมิ)  ครั้งที่ 1/2561  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ตามกรอบการดำเนินงาน ต่อ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา