เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

       ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการใช้พื้นที่จัดโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสวนสมุนไพรพื้นบ้าน  มทร.สุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา