เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา

         ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา  เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนารูปเล่มของจุลสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา