เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมรับทราบแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

             ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   เป็นประธานการประชุมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2561  เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละงานทราบ เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา