เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมต่างประเทศ

          สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมโครงการ 2018 Seminar on Food Safety Management for ASEAN Countries along the belt and Road ระหว่างวันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้รับทุนจาก Ministry of Commerce of the People’s Republic of China จัดโดย China National Research Institute of Food and Fermentation Industries (CNRIFFI)