เมนูหลัก
เว็บบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

        ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสมปอง  ใจยาว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  นายปิติ  ยางกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  นางฉันทนา  เปียทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์  และ นายทศพล  แสงสองศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียน ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ