เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการภายใต้การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.  ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดปทุมธานี