เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน

           ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ และ ผศ.ว่าที่ ร.ต.เชน  รอดศิริ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่องการปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา