เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน

              ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  โดยมี นางสาวจันจิรา  จันทยานี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา