เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาสินค้า

           ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเป็นที่ปรึกษากระบวนการผลิตโดยการเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาสินค้า เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา