เมนูหลัก
เว็บบริการ

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดอบรมโครงการ  “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0”   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดย รศ.เจษฎา อิสเหาะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา