เมนูหลัก
เว็บบริการ

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0

                 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0  ด้วยเครื่อง Hi-speed Extractor, Hi-Nutrition Evaporator, Hi-Yield Spray Dryer โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมี ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องจักรที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้แก่ คุณธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี  อาจารย์ณัฐ  เตรียมชัยศรี  และคุณสาธร  เตรียมชัยศรี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุม 237 อาคาร 2 และ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา