เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรม Food Safety

        ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Food Safety โดย ดร.พลอย  กลางเมือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร และส่งเสริมทักษะการเป็นมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร  เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา