เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมต่างประเทศ

         นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวสุณิสา  สุวรรณพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ นายชูศักดิ์  พูลมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ 2018 Seminar on Agricultural Products and Food Safety Management for ASEAN Countries ระหว่างวันที่ 4 – 17 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้รับทุนจาก Ministry of Commerce of the People’s Republic of China จัดโดย China National Research Institute of Food and Fermentation Industries (CNRIFFI)