เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการครูมืออาชีพ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 2 อบรมเกี่ยวกับแนวคิดและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดย อาจารย์รุ่งทิพย์  ไทยสม เป็นวิทยากรบรรยายและเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับคณาจารย์ทั้ง 5 สาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา