เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  และคณาจารย์ที่นำศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2561 ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ เก็บผลผลิตทางการเกษตร  ได้รับรางวัลเหรียญเงินร่วมกัน 11 ทีมภาคบรรยาย และ ได้รับรางวัลเหรียญเงินร่วมกัน 14 ทีม ภาคนิทัศน์ เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา