เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมประชุมและแข่งขัน ในโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24

         คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  นำนักศึกษาจำนวน 12 คน เข้าร่วมการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2561 และเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 3 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ เก็บผลผลิตทางการเกษตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  2. ภาคบรรยาย ได้รับรางวัลเหรียญเงินร่วมกัน 11 ทีม และ 3. ภาคนิทัศน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินร่วมกัน 14 ทีม โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 21 แห่ง  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม