เมนูหลัก
เว็บบริการ

สานฝันการศึกษา

           คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 ราย ได้แก่ นายอภิชาติ ใบโพธิ์ นายฐาปกรณ์ โพธิ์อยู่ น.ส.ศศินาฏ ศรีสิงห์ น.ส.ปวีณ์ธิดา สัมบุณณานนท์ นายวีรภัทร หลิ่มแก้ว น.ส.อาภาภรณ์ พวงบุปผา น.ส.พัชรานันท์ นิยมทรัพย์ นายสรายุทธ ภัยสยม น.ส.ศิริพร ดีเลิศ และ น.ส.ธิติมา พลขาง เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา