เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ โครงการชลประทาน สภาเกษตรกร ประมงจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับได้เกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝ่ายวิจัย เป็นประธานการประชุมหารือ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาอาหารปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการวิเคราะห์ปัญหาและบูรณาการแนวคิดการจัดการอาชีพและระบบการเกษตรในพื้นที่รับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา