เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการครูมืออาชีพ

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ  กิจกรรมที่ 1 อบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) โดย นาวาอากาศโท ดร.พงศปณต พรมมา และ พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  เป็นวิทยากรรยายให้ความรู้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  ณ  ห้องประชุม 237  ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา